Representatie en Niet-stemmen. Rapportage van een kwalitatief verkennend onderzoek

De staatscommissie heeft aanvullend aan het SCP-onderzoek extra focusgroepen georganiseerd met burgers met een migratieachtergrond om het beeld over representatie en niet-stemmen te complementeren. Dit rapport beschrijft de onderzoeksresultaten van twee focusgroepen die Ferro Explore! in Rotterdam heeft uitgevoerd.